Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Bài 6 trang 51 sgk GDCD 9

Bài 6 trang 51 sgk GDCD 9

Đáp án bài 6 trang 51 sách giáo khoa gdcd 9 Luật Lao động cho người lao động hay người sử dụng lao động....

Bài 5 trang 51 sgk GDCD 9

Bài 5 trang 51 sgk GDCD 9

Đáp án bài 5 trang 51 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội...

Bài 4 trang 50 sgk GDCD 9

Bài 4 trang 50 sgk GDCD 9

Đáp án bài 4 trang 50 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động....

Bài 3 trang 50 sgk GDCD 9

Bài 3 trang 50 sgk GDCD 9

Đáp án bài 3 trang 50 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 quyền lao động là quyền được tự do kinh doanh...

Bài 1 trang 50 sgk GDCD 9

Bài 1 trang 50 sgk GDCD 9

Đáp án bài 1 trang 50 sách giáo khoa giáo dục công dân Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình...