Unit 5 Writing trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản: 16/10/2020 - Tác giả:

Unit 5 Writing trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 10 (How good is it? (Nó tốt thế nào?)) với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5 phần viết.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Writing trang 54 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Writing trang 54 Tiếng Anh lớp 10 ex1

Which of these audio devices do you have or want to have? Discuss with a partner.

(Thiết bị âm thanh nào bạn sở hữu và muốn sở hữu? Thảo luận với một người bạn.)

 Gợi ý: 

I want to own headphones and earbuds because headphones and earbuds do not disturb other people when you listen to music (Tôi muốn sở hữu tai nghe vì tai nghe chụp đầu và tai nghe nhét tai không làm phiền người khác khi bạn nghe nhạc)

Unit 5 Writing trang 54 Tiếng Anh lớp 10 ex2

The following text is about earbuds and their three benefits. Below it are the details supporting each benefit. Put the details in the appropriate gaps. (Bài viết dưới đây là về tai nghe nút lỗ và 3 lợi ích của chúng. Bên dưới là những chi tiết làm rõ cho từng ích lợi. Xếp các chi tiết vào các chỗ trống phù hợp.)

Gợi ý:

1. c - 2. a - 3. b

Most young people have a pair of earbuds with them when they go out. When connected to a portable media player or a mobile phone, earbuds help you listen to music or audio lessons. What are their benefits?

First, a pair of earbuds is small and light, so it is portable.

1. Earbuds are not bulky. You can put them in your bag or even your pocket.

Second, earbuds are not costly. They are not as expensive as a set of speakers.

2. With about 100,000 VND, you can get a pair. Of course, you have to pay more for those of higher quality.

Finally, you can use earbuds to listen to music or your listening lessons anywhere, even in public places.

3. Only you can hear the sounds from the media player or mobile phone. Nobody is disturbed.

Tạm dịch:

Hầu hết những người trẻ tuổi có một tai nghe với họ khi họ đi ra ngoài. Khi kết nối với đầu phát media di động hoặc điện thoại di động, tai nghe giúp bạn nghe các bài học âm nhạc hoặc âm thanh. Lợi ích của chúng là gì?

Đầu tiên, một cặp tai nghe nhỏ và nhẹ, vì vậy nó là xách tay.

1. Tai nghe không cồng kềnh. Bạn có thể cho chúng vào túi xách hoặc thậm chí là túi của bạn.

Thứ hai, tai nghe không tốn kém. Chúng không đắt bằng một bộ loa.

2. Với khoảng 100.000 đồng, bạn có thể nhận được một bộ. Tất nhiên, bạn phải trả nhiều hơn cho những người có chất lượng cao hơn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng tai nghe để nghe nhạc hoặc các bài học nghe của bạn ở bất kỳ đâu, ngay cả ở những nơi công cộng.

3. Chỉ bạn mới có thể nghe thấy âm thanh từ trình phát media hoặc điện thoại di động. Không ai bị quấy rầy.

Unit 5 Writing trang 54 Tiếng Anh lớp 10 ex3

Complete the following outline for the paragraph on earbuds in 2. (Hoàn thành dàn ý dưới đây cho đoạn văn ở bài 2.)

Gợi ý:

a. Topic: The benefits of earbuds

b. Thesis sentence (Topic sentence): What are its benefits?

c. Supporting idea 1 and further explanation: small, light, portable => put in a bag or pocket

Supporting idea 2 and further explanation: not costly —> about 100,000 VND

Supporting idea 3 and further explanation: used anywhere => will not disturb anybody

Tạm dịch:

a. Chủ đề: Lợi ích của tai nghe

b. Câu chính (câu chủ đề): lợi ích của nó là gì?

c. Ý bổ trợ 1 và các giải thích mở rộng: nhỏ, nhẹ, di động => bỏ vào túi hoặc túi

Ý bổ trợ 2 và các giải thích mở rộng: không tốn kém -> khoảng 100.000 đồng

Ý bổ trợ 3 và các giải thích mở rộng: được sử dụng ở mọi nơi => sẽ không làm phiền bất kỳ ai

Unit 5 Writing trang 54 Tiếng Anh lớp 10 ex 4

Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits.  (Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.)

Gợi ý: 

Nowadays, most people have a smartphone (even two) with them. We can use it to listen to music, surf the Web, play games... What are its benefits? First, anyway it is a phone, so it is used to communicate. You can use it to make phone rails, send & receive messages as a normal phone. Second, it also has functions as a game machine or a media player. It means that you can play games or listen to music on it. Finally, you can use it to surf the Web and use maps to look for places. It’s really useful when you need information right now or when you are lost.

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, hầu hết mọi người đều có một chiếc điện thoại thông minh (thậm chí hai chiếc) bên mình. Chúng ta có thể sử dụng nó để nghe nhạc, lướt Web, chơi game… Lợi ích của nó là gì? Đầu tiên, dù sao nó cũng là một chiếc điện thoại nên nó dùng để liên lạc. Bạn có thể sử dụng nó để làm thanh ray điện thoại, gửi và nhận tin nhắn như một chiếc điện thoại bình thường. Thứ hai, nó cũng có các chức năng như một máy trò chơi hoặc một trình phát đa phương tiện. Nó có nghĩa là bạn có thể chơi trò chơi hoặc nghe nhạc trên đó. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng nó để lướt Web và sử dụng bản đồ để tìm kiếm địa điểm. Nó thực sự hữu ích khi bạn cần thông tin ngay bây giờ hoặc khi bạn bị mất.

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM