Unit 5 Listening trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản: 16/10/2020 - Tác giả:

Unit 5 Listening trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5 phần nghe.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Listening trang 53 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Listening trang 53 Tiếng Anh lớp 10 ex1

Look at the picture and discuss with a partner what this flying car (or aerocar) can and cannot do. 

(Nhìn vào bức tranh và thảo luận với một người bạn xem chiếc xe bay này có thể và không thể làm gì.)

Gợi ý: 

I think it can move both in the air and on the road. (Tôi nghĩ rằng nó có thể di chuyển cả trên không và trên đường.)

I think it can The vehicle can carry up to 2 people because it looks so small. (Tôi nghĩ nó có thể Chiếc xe có thể chở tối đa 2 người vì nó trông rất nhỏ.)

Unit 5 Listening trang 53 Tiếng Anh lớp 10 ex2

Listen to an interview with Mr Brown, a spectator at a test flight of a flying car. Tick the words or phrases that you hear. (Lắng nghe buổi phỏng vấn với ông Brown, một khán giả tại buổi bay thử của chiếc xe bay. Đánh dấu vào từ hoặc cụm từ mà bạn nghe được.)

Bài nghe


Gợi ý: Các cụm từ nghe được gồm:  traffic jams; collapse; garage; gallon; runway

traffic jams (tắc đường)

collapsible (có thể gập lại được)

traffic congestion (ùn tắc giao thông)

collapse (gập lại)

gallon (Galông - đơn vị đo lường chất lỏng)

runaway (bỏ trốn)

garage (gara, nhà để xe)

runway (đường băng)

Audio Script:

Reporter: Excuse me; I'm from the ABC Discovery Channel. May I ask you a few questions?

Mr Brown: Sure.

Reporter: Your name is ....

Mr Brown: Eric Brown.

Reporter: Yes, Mr Brown. Why are you interested in this test flight in New York City?

Mr Brown: Well... I'm a businessman here in this city. You see... there are quite a lot of traffic jams during the rush hours. I guess owning a flying car like this might be a good idea.

Reporter: I see. What do you like about this car?

Mr Brown: It's not... not too big, just a little bit bigger than a normal car. So when its wings collapse, it fits quite well in any garage. Second, it doesn't use too much gas - just five gallons per hour in the air and one gallon per 50 km on the ground.

Reporter: How about its speed?

Mr Brown: It's OK. It can reach 120 km per hour on the ground and nearly 200 in the air.

Reporter: Anything you don't like about it, Mr Brown?

Mr Brown: Yes. It needs a runway. That's the biggest problem. What happens if it gets stuck in traffic and cannot take off?

Reporter: Yeah... Thank you very much for spending time with us...

Dịch Script:

PV: Xin lỗi; Tôi đến từ kênh ABC Discovery Channel. Tôi có thể hỏi ông vài câu không?

Ông Brown: Chắc chắn rồi.

PV: Tên ông là ....

Ông Brown: Eric Brown.

PV: Vâng, ông Brown. Tại sao ông quan tâm đến chuyến bay thử nghiệm này ở Thành phố New York?

Ông Brown: Ừm ... Tôi là một doanh nhân ở đây trong thành phố này. Anh thấy đấy ... có khá nhiều ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Tôi đoán việc sở hữu một chiếc xe bay như thế này có thể là một ý tưởng hay.

PV: Tôi hiểu rồi. Ông thích gì về chiếc xe này?

Ông Brown: Nó không phải ... không quá lớn, chỉ lớn hơn một chút so với một chiếc xe bình thường. Vì vậy, khi đôi cánh của nó khép lại, nó khá phù hợp bất kỳ nhà để xe nào. Thứ hai, nó không sử dụng quá nhiều khí - chỉ năm gallon mỗi giờ trong không khí và một gallon cho mỗi 50 km trên mặt đất.

PV: Tốc độ của nó như thế nào?

Ông Brown: Không sao đâu. Nó có thể đạt 120 km mỗi giờ trên mặt đất và gần 200 trong không khí.

PV: Ông có thích bất cứ thứ gì về nó, Ông Brown?

Ông Brown: Có chứ. Nó cần một đường băng. Đó là vấn đề lớn nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị kẹt trong giao thông và không thể cất cánh?

PV: Vâng ... Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi ...

Unit 5 Listening trang 53 Tiếng Anh lớp 10 ex3

Listen and answer these questions. (Lắng nghe và trả lời các câu hỏi này.)

Bài nghe


Gợi ý: 

1. Where is the test flight taking place? (Buổi bay thử diễn ra ở đâu?)

=> In New York City  (Ở Thành phố New York)

2. What does Mr Brown do? (Ông Brown làm nghề gì?)

=> He’s a businessman.  (Ông ấy là 1 doanh nhân.)

3. Why is he interested in the test flight? (Tại sao ông ấy lại quan tâm đến buổi bay thử?)

=> He’s considering owning a flying car to deal with the traffic problem.  (Vì ông ấy đang cân nhắc về việc sở hữu 1 chiếc ô tô bay để giải quyết vấn đề về giao thông.)

4. What does Mr Brown like about the flying car? (Ông Brown thích điều gì ở chiếc ô tô bay?)

=> It’s not too big, so it can be put in a garage. (Nó không quá to, vì thế nó có thể để trong gara.)

5. What is the biggest problem with this flying car? (Đâu là vấn đề lớn nhất đối với chiếc xe ô tô bay này?)

=> This flying car cannot take off without a runway. (Chiếc xe ô tô bay này không thể cất cánh nếu không có đường băng.)

Unit 5 Listening trang 53 Tiếng Anh lớp 10 ex4

Listen again and complete the information about the flying car. Write one word or number in each gap.

(Lắng nghe lại và hoàn thành thông tin về chiếc xe bay. Viết một từ hoặc một số trong mỗi khoảng trống.)

Bài nghe:


 Gợi ý: 

1. size: a little bit bigger than a normal car

(kích thước: lớn hơn một chút so với một chiếc xe bình thường)

2. petrol consumption: 5 (in the air) gallon(s) per hour in the air 1 (on the ground) gallon(s) per 50 km on the ground

(xăng tiêu thụ: 5 (trong không khí) gallon (s) mỗi giờ trong không khí 1 (trên mặt đất) gallon (s) mỗi 50 km trên mặt đất)

3. speed: 200 (in the air) km per hour in the air 120 (on the ground) km per hour on the ground

(tốc độ: 200 (trong không khí) km mỗi giờ trong không khí 120 (trên mặt đất) km mỗi giờ trên mặt đất)

Unit 5 Listening trang 53 Tiếng Anh lớp 10 ex5

Do you want to own a flying car like Mr Brown? Why or why not? Is there a way to solve the problem with the car that Mr Brown discusses?

(Bạn có muốn sở hữu một chiếc xe bay như ông Brown không? Tại sao? Có cách nào giải quyết vấn đề của chiếc xe bay mà ông Brown nói đến không?)

Gợi ý:

- Yes, of course. I want to own a flying car like Mr Brown. Because I can avoid being stuck in the traffic jams during rush hour. (Tất nhiên là có. Tôi muốn sở hữu 1 chiếc xe ô tô bay giống như ông Brown. Tôi có thể tránh bị tắc đường vào giờ cao điểm.)

- That it needs a runway is a big problem, but I think engineers will find a way to deal with it soon. Maybe, they will make it leave the ground like a helicopter. (Việc nó cần đường băng là 1 vấn đề lớn, nhưng tôi nghĩ các kĩ sư sẽ sớm tìm ra cách để giải quyết vấn đề này thôi. Có lẽ, họ sẽ làm nó rời mặt đất giống như chiếc máy bay trực thăng.)

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM