Communication and Culture Unit 5 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản ngày 16/10/2020 - Tác giả:

Communication and Culture Unit 5 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Communication and Culture trang 55 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Communication Unit 5 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10

Communication Unit 5 tiếng anh 10 ex1.

In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet. Tick (✓) the appropriate boxes.

(Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh sau ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)

Voting sheet

useful to a lot of people

(hữu ích cho nhiều người)

not expensive

(không đắt)

easy to use

(dễ sử dụng)

available/e asy to buy

(dễ kiếm/dễ mua)

1.solar charger (sạc năng lượng mặt trời)
2.digital camera (máy quay phim kỹ thuật số)
3.3-D printer (máy in 3D)
4.laptop (máy tính xách tay)
5.smartphone (điện thoại thông minh)
6.television (ti vi)
7.Washing machine (máy giặt)

Communication Unit 5 tiếng anh 10 ex2. 

Report and explain your group's results to the whole class. (Trình bày và giải thích kết quả của nhóm của bạn với cả lớp.)

Gợi ý

We vote for digital cameras because they are very useful. We use them to take pictures of people we spend time with or beautiful places we visit. What's more, a digital camera does not cost too much, and we don't have to buy rolls of film for it...

Tạm dịch:

Chúng tôi bỏ phiếu cho máy ảnh kỹ thuật số vì chúng rất hữu ích. Chúng tôi sử dụng chúng để chụp ảnh những người chúng tôi dành thời gian bên cạnh hoặc những địa điểm đẹp mà chúng tôi ghé thăm. Hơn nữa, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không tốn quá nhiều tiền và chúng ta không phải mua cuộn phim cho nó ...

Culture Unit 5 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 10

Culture Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 10 ex1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with inventions.

(Bạn có biết những phát minh này đến từ những đất nước nào không? Nối tên đất nước với phát minh.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-d

3-b

4-a

Countries (Quốc gia)Inventions (Phát minh)
1. China (Trung Quốc)C. chopsticks (đôi đũa)
2. Japan (Nhật Bản)D. instant noodles (mì ăn liền)
3. Singapore (Singapore)B. PC sound card (cạc âm thanh máy tính)
4. The Philippines (Philippines)A. medical incubator (Lồng ấp y tế)

Culture Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 10 ex2. Read the text and answer the questions. (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi)

There is quite a long list of important inventions from Asian countries that help people. The Chinese invented paper, chopsticks and gun powder. The Japanese invented instant noodles and video games. In many Southeast Asian nations, agriculture is the main economic activity and pollution is a major problem. That is why there have been other important inventions to deal with these issues. Thai people, for example, have contributed to environmental protection and benefited farmers, who depend on water for their crops. Below are three significant inventions from a well respected Thai inventor, King Bhumibol Adulyadej.

The king’s Chaipattana Aerator was patented in 1993 and has won several international awards. This is a kind of
paddle-wheel machine that helps to add oxygen to the wastewater to ‘clean’ it before it is reused for farming.

In 1999 and 2003, he obtained Thai patents for his rain-making techniques. In addition to helping agriculture directly, these techniques have helped to increase the volume of water in rivers and streams and improved forest conditions. The king’s biodiesel oil project was first introduced in 2001. Its aim is to turn palm oil into biodiesel as an alternative source of energy. Biodiesel is a good choice for an alternative fuel, at a time when Thailand needs to reduce its use of fossil energy to protect the environment.

Dịch:

Có một danh sách khá dài các phát minh quan trọng của các nước Châu Á giúp ích cho con người. Người Trung Quốc đã phát minh ra giấy, đũa và bột súng. Người Nhật đã phát minh ra mì ăn liền và trò chơi điện tử. Ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính và ô nhiễm là một vấn đề lớn. Đó là lý do tại sao đã có những phát minh quan trọng khác để giải quyết những vấn đề này. Ví dụ, người Thái đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho những người nông dân, những người sống dựa vào nước cho cây trồng của họ. Dưới đây là ba phát minh quan trọng của một nhà phát minh nổi tiếng người Thái Lan, Vua Bhumibol Adulyadej.

Máy sục khí Chaipattana của nhà vua được cấp bằng sáng chế vào năm 1993 và đã giành được một số giải thưởng quốc tế. Đây là một loại máy chạy bằng cánh khuấy giúp bổ sung oxy vào nước thải để làm sạch trước khi tái sử dụng cho nông nghiệp.

Năm 1999 và 2003, ông đã nhận được bằng sáng chế của Thái Lan cho kỹ thuật tạo mưa của mình. Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho nông nghiệp, những kỹ thuật này còn giúp tăng lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện rừng. Dự án dầu diesel sinh học của nhà vua được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2001. Mục đích của dự án là biến dầu cọ thành dầu diesel sinh học như một nguồn năng lượng thay thế. Dầu diesel sinh học là một lựa chọn tốt để làm nhiên liệu thay thế, vào thời điểm Thái Lan cần giảm sử dụng năng lượng hóa thạch để bảo vệ môi trường.

Gợi ý:

1. What are the main issues of many Southeast Asian countries? (Vấn đề chính của nhiều nước Đông Nam Á là gì?)

=> The two main issues are agriculture development and environmental protection. (Hai vấn đề chính là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)

2. Write the names of the inventions under the pictures.(Viết tên của các phát minh dưới các bức ảnh.)

=> a. rain-making technique; (kĩ thuật tạo ra mưa)

b. biodiesel; (dầu diesel sinh học)

c. Chaipattana Aerator  (Quạt nước Chaipattana)

3. Which inventions have directly benefited farmers?(Phát minh nào mang lại lợi ích trực tiếp cho người nông dân?)

=> Chaipattana Aerator and rain-making techniques.  (Quạt nước Chaipattana và kĩ thuật tạo mưa)

4. Which inventions have helped to protect the environment? Pick out information from the text to support your answer. (Phát minh nào giúp bảo vệ môi trường? Lấy thông tin từ bài viết để chứng minh cho câu trả lời của bạn.)

=> All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana Aerator → cleans wastewater; rain-making techniques → improves forest conditions; biodiesel → reduces the use of fossil energy  (Cả 3 phát minh đều góp phần bảo vệ môi trường: Quạt nước Chaipattana => làm sạch nước thải; kĩ thuật tạo mưa => cải thiện điều kiện rừng; dầu diesel sinh học => giảm thải việc sử dụng năng lượng hoá thạch)

5. In your opinion, which of the three inventions from Thailand mentioned in the text is the most important? Why? (Theo bạn, trong 3 phát minh đến từ Thái Lan được đề cập đến trong bài viết, phát minh nào là quan trọng nhất? Tại sao?)

=> I think all the three inventions are equally important and they bring us, especially farmers a lot of benefits. Each of them has its own part in developing argriculture and protecting the environment.  (Tôi nghĩ rằng cả 3 phát minh đều quan trọng như nhau và chúng mang lại cho chúng ta, đặc biệt là nông dân nhiều lợi ích. Mỗi phát minh có vai trò riêng trong quá trình phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.)

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM