Unit 5 Reading trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản: 17/10/2020 - Tác giả:

Unit 5 Reading trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5 phần đọc

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Reading trang 51 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Reading trang 51 Tiếng Anh lớp 10 ex1

What can the animals or the leaves in the pictures do that people can't? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text.

(Động vật hay loài cây trong ảnh có thể làm gì mà con người không thể làm? Kể tên những điều con người đã phát minh ra để bù đắp lại những điều họ không thể làm. Thảo luận ý kiến của bạn với một người bạn và đọc bài viết.)

People often use the natural world as inspiration for their inventions. By observing animals and plants, they design new products to serve humans. Here are some examples.

Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time. The aeroplane, with its swings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history. Thanks to it, people can travel long distances in the air. This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel
underwater, imitates a dolphin's shape. Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world. Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions. The self-cleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain. Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing. He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other. Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.

It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies. Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.

Tạm dịch:

Mọi người thường sử dụng thế giới tự nhiên như nguồn cảm hứng cho các phát minh của họ. Bằng cách quan sát động vật và thực vật, họ thiết kế ra những sản phẩm mới để phục vụ con người. Đây là một số ví dụ.

Động vật có thể làm nhiều điều mà con người không thể, như bay hoặc ở dưới nước trong thời gian dài. Máy bay, với những chiếc đu và hình dạng mô phỏng theo hình dáng của một con chim, là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta. Nhờ nó, con người có thể di chuyển quãng đường dài trên không. Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể đi du lịch dưới nước, mô phỏng hình dạng của cá heo. Tàu ngầm rất hữu ích để các nhà khoa học tìm hiểu về thế giới dưới đáy biển. Thực vật xung quanh chúng ta cũng là nguồn ý tưởng tuyệt vời cho những phát minh tuyệt vời khác. Cửa sổ kính tự làm sạch và vải dùng để làm ô dù đều được lấy cảm hứng từ những chiếc lá mềm mại của cây sen, với khả năng rửa sạch bụi bẩn khi mưa. Một sản phẩm khác là Velcro. Chiếc dây buộc móc và vòng này được phát minh sau khi một kỹ sư người Thụy Sĩ quan sát cách hạt của cây bám vào quần áo của anh ta. Sau đó, ông đã làm cho hai tấm vải dính vào nhau nhờ vào những chiếc móc ở một bề mặt và những chiếc vòng ở bề mặt khác. Kể từ đó, Velcro đã dần trở thành một chiếc dây buộc quen thuộc cho giày dép, áo khoác và thậm chí cả những bộ đồ không gian.

Đúng là thiên nhiên đã tạo cảm hứng cho rất nhiều phát minh và công nghệ. Các nhà khoa học và nhà phát minh đã cố gắng bắt chước một cái gì đó trong tự nhiên với nỗ lực tạo ra các công cụ và thiết bị tốt hơn, mạnh hơn, an toàn hơn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Unit 5 Reading trang 51 Tiếng Anh lớp 10 ex2

What is the most suitable title of the text? (Tiêu đề phụ hợp nhất với đoạn văn là gì?)

Gợi ý:

a. Mother Nature (Mẹ Thiên nhiên)

b. Imitating Nature  (Bắt chước tự nhiên)

c. Greatest Inventions  (Sáng chế vĩ đại nhất)

Đáp án: b. Imitating Nature

Unit 5 Reading trang 51 Tiếng Anh lớp 10 ex3

Match the words with their meanings. (Nối các từ với nghĩa của chúng.)

Gợi ý:

1.b - 2.e - 3.a - 4.c - 5.f - 6.d

1. inspire: give someone a desire to do something well

(tạo cảm hứng : tạo cho ai đó điều gì tốt)

2. fastener: device used to close a piece of clothing

(khóa: thiết bị được sử dụng để làm một phần quần áo)

3. fabric: cloth or material for making clothing, curtains, etc.

(vải: nguyên liệu để làm quần áo, rèm cửa...)

4. hook: thread or fibre with a curved end

(móc: sợi có đầu cong)

5. loop: thin thread or fibre in the shape of a circle

(vòng: dụng cụ mỏng hoặc ở dạng vòng tròn)

6. spacesuit: special clothing for an astronaut

(đồ du hành vũ trụ: quần áo đặc biệt cho một phi hành gia)

Unit 5 Reading trang 51 Tiếng Anh lớp 10 ex4

Answer the questions about the text. (Trả lời các câu hỏi về đoạn văn)

Gợi ý: 

1. What are the inventions that imitate animals? (Phát minh nào mô phỏng động vật?)

=> The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine.  (Phát minh mô phỏng động vật là máy bay và tàu ngầm)

2. What are the inventions that imitate plants? (Phát minh nào mô phỏng thực vật?)

=> The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric.  (Phát minh mô phỏng theo thực vật là khoá nhám, cửa sổ bằng kính tự làm sạch và vải dù.)

3. Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history? (Tại sao máy bay lại được xem là 1 trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta?)

=> Because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading.  (Vì nó giúp chúng ta di chuyển khoảng cách xa trong không trung và khuyến khích sự phát triển của du lịch và thương mại)

4. What can help scientists to learn about life under the sea? (Cái gì có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển?)

=> A submarine can help scientists to learn about life under the sea.  (Tàu ngầm có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới lòng biển.)

5. How can a glass window clean itself? (Một chiếc cửa kính tự động làm sạch như thế nào?)

=> The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain.  (Nguyên liệu tạo nên cửa sổ kính có khả năng rửa sạch bụi bẩn khi trời mưa.)

6. Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro. (Tìm từ hoặc cụm từ trong đoạn miêu tả máy bay, tàu ngầm và khóa nhám.)

=> An aeroplane: ‘its wings and shape imitating those of a bird’.

A submarine: ‘imitates a dolphin’s shape’.

The Velcro: ‘hook-and-loop fastener’; ‘two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other’

(Máy bay: Đôi cánh và hình dạng của nó mô phỏng theo loài chim.

Tàu ngầm: Mô phỏng theo hình dạng của cá heo.

Khóa nhám: khóa kéo gồm phần móc và phần khuy vòng; Hai miếng vải dính vào với nhau nhờ các sợi móc trên 1 bề mặt và các khuy vòng ở mặt kia)

Unit 5 Reading trang 51 Tiếng Anh lớp 10 ex5

Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons. (Phát minh nào trong 4 phát minh được đề cập trong bài viết là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của bạn.)

=> I think an aeroplane is the best imitation of nature because it exactly imitates not only the shape but also the ability of a bird.

(Tôi nghĩ máy bay là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên vì nó không chỉ mô phỏng chính xác hình dáng của con chim mà còn mô phỏng được cả khả năng của nó.)

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM