Unit 5 Speaking trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản ngày 16/10/2020 - Tác giả:

Unit 5 Speaking trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 10 (Unique inventions (Sáng chế độc đáo)) với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 5 phần nói.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Speaking trang 52 unit 5 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Speaking trang 52 Tiếng Anh lớp 10 ex1

Practise the conversation with a partner.  (Tập luyện đoạn đối thoại với một người bạn.)

Mai: What’s that machine, John? It looks like a printer but a bit bigger and heavier.

John: It’s a 3-D printer. I’ve just bought it.

Mai: 3-D printer? What’s it used for?

John: Well … It’s used for producing solid objects similar to the originals.

Mai: Really? For example?

John: You can make things like a cup, a spoon, or even a toy car.

Mai: Fantastic. Does that mean I can make my own things at home and save lots of money?

John: That’s right.

Tạm dịch:

Mai: Cái máy đó là gì vậy, John? Nó trông giống như một máy in nhưng lớn hơn một chút và nặng hơn.

John: Đó là máy in 3-D. Tôi vừa mua nó.

Mai: Máy in 3-D? Nó được sử dụng để làm gì?

John: À ... Nó được sử dụng để sản xuất các vật thể rắn tương tự như các bản gốc.

Mai: Thật sao? Ví dụ?

John: Bạn có thể làm những thứ như cốc, muỗng, hoặc thậm chí là một chiếc xe đồ chơi.

Mai: Tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là tôi có thể tự làm mọi thứ ở nhà và tiết kiệm được nhiều tiền?

John: Đúng vậy.

Unit 5 Speaking trang 52 Tiếng Anh lớp 10 ex2

Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above. (Hoàn thành bảng với thông tin về phát minh được nhắc đến ở đoạn đối thoại trên.)

 Gợi ý: 

a. Name of invention - tên của phát minh3-D printer - Máy in 3D
b. Characteristics - đặc điểmbigger and heavier than a normal printer - Lớn hơn và nặng hơn máy in thông thường
c. Use - sử dụngto produce solid objects similar to the originals - Để tạo ra các vật thể rắn tương tự như các bản gốc
d. Benefits - lợi ícheconomical (saving lots of money) - Kinh tế (tiết kiệm nhiều tiền)

Unit 5 Speaking trang 52 Tiếng Anh lớp 10 ex3

Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box. (Thảo luận về 2 phát minh nữa với một người bạn. Hoàn thành bảng sau với những cụm từ trong ô.)

 Gợi ý: 

a. Name of Invention

(Tên phát minh)

portable solar charger (sạc pin cầm tay năng lượng mặt trời)USB stick (chiếc USB)

b. Characteristics

(đặc tính)

small, portable (nhỏ, dễ mang theo)small, portable (nhỏ, dễ mang theo)

c. Use

(Công dụng)

charge mobile devices (mobile phones, cameras, and laptop) (sạc pin cho các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh và máy tính xách tay)store data (audio or video files) (lưu trữ dữ liệu như tệp âm thanh hoặc video)

d. Benefits

(Lợi ích)

- not dependent on electricity (không phụ thuộc vào điện)

- environmentally-friendly (thân thiện với môi trường)

- easy to carry, not costly (dễ mang theo, không đắt)

- not costly (không đắt)

- easy to use (dễ sử dụng)

- easy to transport files (dễ truyền tệp tin)

Unit 5 Speaking trang 52 Tiếng Anh lớp 10 ex4

Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity. You can use the information in the table or your own ideas. (Làm việc với một người bạn. Chọn một phát minh được nhắc đến ở bài 3 và làm một đoạn đối thoại tương tự trong phần Hoạt động. Bạn có thể sử dụng thông tin của bảng hoặc ý tưởng của chính mình.)

Gợi ý: 

A: What's that? I haven't seen it before.

B: It's a portable solar charger. I've just bought it.

A: What's it used for?

B: It is used for charging mobile devices such as smartphones and laptops.

A: Oh, it looks small and easy to carry. Maybe I should buy one.

B: Sure. It's also very environmentally-friendly because it uses solar energy.

A: Wow, great! Is it expensive?

B: No, it's not costly at all. It's worth buying.

A: OK. I'll buy one. Let's go.

Tạm dịch:

A: Cái gì vậy? Tôi chưa thấy nó bao giờ.

B: Đó là một bộ sạc năng lượng mặt trời di động. Tôi vừa mới mua nó.

A: Nó được sử dụng để làm gì?

B: Nó được sử dụng để sạc các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

A: Ồ, nó trông nhỏ và dễ mang theo. Có lẽ tôi nên mua một cái.

B: Chắc chắn. Nó cũng rất thân thiện với môi trường vì nó sử dụng năng lượng mặt trời.

A: Wow, tuyệt vời! Nó có đắt không?

B: Không, nó không tốn kém chút nào. Nó đáng mua mà.

A: Được. Tôi sẽ mua một cái. Đi nào.

Unit 5 Speaking trang 52 Tiếng Anh lớp 10 ex5

Work in groups. Choose one of the inventions below and prepare a talk to introduce it to other group members. (Làm việc theo nhóm. Chọn một trong những phát minh sau và chuẩn bị bài nói để giới thiệu về nó với thành viên các nhóm khác.)

 Gợi ý: 

A food processor is a helpful electric appliance that is used in kitchens everywhere. It was not invented by a scientist, but by a French salesman called Pierre Verdon in the late 20th century. He saw his customers slice vegetables, grind spices, and blend dressings by hand. This inspired him to invent a machine that would do these jobs. Nowadays, the device is used for a variety of functions including kneading, chopping, blending, and pulverizing different types of ingredients needed for a meal. It really makes food preparation much easier and faster for the cooks.

Tạm dịch:

Máy xay thực phẩm là một thiết bị điện hữu ích được sử dụng trong nhà bếp ở khắp mọi nơi. Nó không được phát minh bởi một nhà khoa học, mà bởi một người bán hàng người Pháp tên là Pierre Verdon vào cuối thế kỷ 20. Anh ấy thấy khách hàng của mình thái rau, xay gia vị và trộn nước xốt bằng tay. Điều này đã thôi thúc ông phát minh ra một chiếc máy có thể thực hiện những công việc này. Ngày nay, thiết bị được sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau bao gồm nhào, cắt, trộn và nghiền các loại nguyên liệu khác nhau cần thiết cho một bữa ăn. Nó thực sự làm cho việc chuẩn bị thức ăn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn cho người nấu.

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM