Unit 1 lớp 10 Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 1 lớp 10 Reading (trang 9 SGK Tiếng Anh 10) kèm hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giúp em giải bài tập tiếng anh 10 trong sách bài 1.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Reading Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 1

Look at the picture and answer the questions.(Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 1


1. What are the people in the picture doing? (Những người trong tranh đang làm gì?)

They are doing housework. (Họ đang làm việc nhà)

2. Do you think they are happy? Why / Why not? (Bạn có nghĩ họ đang hạnh phúc không? Tại sao?)

Yes, they are. Because they do the housework together. (Có, vì họ làm việc nhà cùng nhau.)

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 2

Read the text below and decide which of the following is the best title for it.(Đọc bài văn sau và quyết định tiêu đề nào dưới đây là phù hợp nhất.)

In many cultures, doing housework is considered a woman's duty. The mother is usually the homemaker, who has to do most of the household chores, while the father is the breadwinner, who is responsible for the family finances. However, it is not good for the mother when the rest of the family does not help out. When families share household chores, it is good for them as individuals and good for all the relationships within the family.

According to psychologists, most people do not realise the enormous benefits that come to a family when husbands and children share the housework. Children who share the housework with their mums and dads do better at school, become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends. They learn good skills, are more responsible, and tend to be overall good people. When men share the housework, they tend to have better relationships with their wives. Women often feel happy when they see their husbands doing housework because it says, ‘He cares about me and he doesn’t want to put all of the housework on me.' Women whose husbands do not contribute to the household chores are more vulnerable to illness and tend to think more about divorce.

When everyone works together on household chores, it creates a positive atmosphere for the family and sets a good example for the children. This is especially true if mum and dad can find a way to work well together and are not critical of each other.

Tạm dịch: 

Ở nhiều nền văn hóa, làm việc nhà được xem là nghĩa vụ của người phụ nữ. Người mẹ thường là người nội trợ, người phải làm hầu hết những công việc gia đình, trong khi người cha là lao động chính, người đảm nhiệm vấn đề tài chính của gia đình. Tuy nhiên, sẽ không tốt cho người mẹ khi những người còn lại trong gia đình không hề giúp đỡ gì. Khi các gia đình chia sẻ việc nhà, sẽ tốt cho tất cả cũng như từng cá nhân và tốt cho tất cả mối quan hệ trong gia đình.

Theo các nhà tâm lí học, hầu hết mọi người đều không nhận ra lợi ích to lớn với một gia đình khi những người chồng và con cái chia sẻ công việc nhà. Những đứa trẻ chia sẻ việc nhà với mẹ và bố của mình thường học tốt hơn ở trường, trở nên cởi mở hơn, và có những mối quan hệ tốt hơn giáo viên và bạn bè. Chúng học được những kĩ năng hay, và có trách nhiệm hơn, có xu hướng là những người tốt. Khi đàn ông chia sẻ công việc nhà, họ có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ mình. Phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng mình làm việc nhà bởi vì điều đó nói lên rằng "Anh ấy quan tâm đến tôi và anh ấy không muốn đặt tất cả công việc nhà lên tôi." Phụ nữ có chồng không đóng góp trong việc nhà thường nhạy cảm hơn với bệnh tật và thường nghĩ đến li hôn.

Khi mọi người làm việc cùng nhau trong công việc nhà, điều đó sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực cho gia đình và làm gương tốt cho trẻ em. Điều này đặc biệt đúng nếu bố và mẹ có thể tìm ra cách làm việc tốt cùng nhau và không phán xét, chỉ trích người còn lại.

A. Doing Housework is Good for Children

(Làm Việc Nhà là Tốt cho Trẻ Em.)

B. Husbands Who Share Housework Make Their Wives Happy

(Những Ông Chồng Chia Sẻ Việc Nhà Làm Vợ Họ Hạnh Phúc.)

C. Sharing Housework Makes the Family Happier

(Chia Sẻ Việc Nhà Làm Gia Đình Hạnh Phúc Hơn.)

Trả lời

Chọn C vì đó là câu có nghĩa bao hàm cả A và B. Làm việc nhà giúp ích cho tất cả các thành viên trong gia đình (bao gồm cả bố, mẹ và trẻ em), và đây cũng là ý chủ đạo của bài văn trên.

Xem thêm: Đoạn văn bằng tiếng anh về việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 3

Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text. (Đọc lại bài văn. Bạn có hiểu những từ trong văn cảnh? Chọn nghĩa phù hợp với mỗi từ trong bài văn)

1. sociable (dễ gần, hòa đồng)

a. friendly (thân thiện)

b. unfriendly (không thân thiện)

2. vulnerable

(dễ tổn thương)

a. able to be well protected (có khả năng tự bảo vệ mình tốt)

b. able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt (dễ dàng bị tổn thương về thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần)

3. critical (hay phê phán, chỉ trích)

a. saying that something is good (nói những điều tốt)

b. saying that something is bad (nói những điều xấu)

4. enormous (cực kỳ lớn)

a. not very large (không lớn lắm)

b. very very large (rất rất lớn)

5. tend (có xu hướng)

a. likely to behave in a particular way (có khả năng hành xử theo một cách cụ thể)

b. unlikely to behave in a particular way (không hành xử theo một cách cụ thể)

Trả lời

1. a2. b3. b4. b5. a

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 4

a. What does it" in line 11 mean ...? (Từ "it" có ý nghĩa gì trong dòng 11?)

A. women feeling happy (người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc)

B. women seeing their husbands doing housework (người phụ nữ nhìn thấy chồng họ làm việc nhà)

C. the husbands doing housework (những người chồng làm việc nhà)

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở ngay phía trước đó, vế trước từ because.

b. What does ‘it’ in line 14 mean ...? (Từ 'it' ở dòng 14 nghĩa là gì?)

A. a good example for children (một tấm gương tốt cho những đứa trẻ)

B. everyone working together in the house (mọi người cùng làm việc với nhau trong một nhà)

C. a positive family atmosphere. (một bầu không khí tích cực trong gia đình)

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin câu trả lời nằm ở ngay phía trước: When everyone works together on household chores.

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 5

Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi.)

1. How do children benefit from sharing housework? (Trẻ em hưởng lợi ích như thế nào từ việc chia sẻ việc nhà?)

They did better at school, became more sociable and have better relationships with their teachers and friends. (Chúng học tốt hơn ở trường, trở nền dễ gần và có mối quan hệ tốt hơn với thầy cô, bạn bè.)

2. Why do men tend to have better relationships with their wives when they share housework? (Tại sao đàn ông có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ khi họ chia sẻ việc nhà?)

Because it shows that they care about their wives and this makes their wives happy. (Bởi vì nó chứng tỏ rằng họ quan tâm đến vợ và điều này làm các bà vợ hạnh phúc.)

3. What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chores? (Cái gì có thể xảy ra với phụ nữ nếu chồng họ không tham gia làm việc nhà?)

They may fall ill easily or may think about divorce. (Họ dễ bị bệnh hoặc nghi đến việc ly hôn.)

4. How does the family benefit when everyone works together on household chores? (Gia đình có lợi gì khi mọi người làm việc nhà cùng nhau?)

There is a positive atmostpere for the family. (Bầu không khí tích cực cho gia đình.)

Unit 1 lớp 10 Reading Ex 6

Discuss with a partner. Thảo luận với một người bạn

1. Do you have any problems with sharing housework? (bạn có gặp khó khăn gì khi chia sẻ việc nhà?)

No, I don’t. I am very happy when doing housework with my family. (Không, tôi rất vui khi được làm việc nhà với gia đình.)

2. What benefits do you get when sharing housework? (lợi ích mà bạn đạt được khi chia sẻ việc nhà là gì?)

I become sociable, happier and love my family more. (Tôi trở nên dễ gần, hạnh phúc hơn và yêu gia đình mình hơn.)

Bài tiếp theo: Unit 1 lớp 10 Speaking

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM