Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Năm sáng tác:1990
Tác giả:Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em
Hoàn cảnh sáng tác:
- Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Ooc ngày 30/9/1990.
- Văn bản được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em, NXB Chính trị quốc gia - Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hà Nội, 1997).