Which is not a proper prototype?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Which is not a proper prototype?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu lệnh khai báo hàm thiếu dấu ;

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X