Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, nilon-6,6, tơ

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, nilon-6,6, tơ nitron.Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, nilon-6,6, tơ nitron.Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là 2 gồm sợi bông, tơ visco

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng nào sau đây?

Tơ nilon-6 (tơ capron) được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp.
Giải thích
- Tơ Capron (nilon - 6): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng (H2N-[CH2]5-COOH) hoặc trùng hợp [(CH2)5CONH], có cấu trúc mạch thẳng.

Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ: capron, visco, nitron và nilon-6,6?

Có 3 tơ tổng hợp trong các tơ: capron, visco, nitron và nilon-6,6 đó là tơ capron, nitron và nilon-6

Tơ tổng hợp là gì?

Tơ tổng hợp là tơ được chế tạo từ các polime bằng các phản ứng hóa học như các tơ poliamit (capron, nilon), tơ vinylic (vinilon, nitron), tơ lapsan,…

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

Tơ thuộc loại tơ tổng hợp là ​tơ nilon-6,6. Loại tơ này được điều chế từ hexametylenđiamin và axit hexanđioic, có công thức là (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n.

Cho các phát biểu sau:
(a) Peptit mạch hở Gly-Gly có công thức phân tử là C4H8O3N2.
(b) Tơ nilon-6, tơ nilon-6,6 đều là tơ polipeptit.
(c) Glyxerol, glucozơ, etylen glycol là những ancol đa chức.
(d) Xenlulozơ, tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Axit adipic và axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH với tỉ lệ mol như nhau.

(a) Đúng
(b) Sai, tơ nilon-6, tơ nilon-6,6 đều là tơ poliamit.
(c) Sai, glucozơ là chất tạp chức
(d) Đúng
(e) Đúng, axit adipic và axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH đều với tỉ lệ mol 1 : 2
(g) Đúng: CH2=CH-CH=CH2 có 2π và 9 liên kết σ (6C-H và 3C-C)

Cho các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Cho các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là 3

sợi bông, tơ visco, tơ axetat,

Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

Số tơ tổng hợp là 3 bao gồm: tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6.
Các loại tơ còn lại: sợi bông, tơ tằm là tơ thiên nhiên; tơ xelulozơ axetat là tơ bán tổng hợp (nhân tạo).

Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là:

Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là −(−NH−[CH2]5−CO−)n−--NH-CH25-CO-n-

Tiền hành trùng ngumg axit $\varepsilon-$ aminocaproic thu được policaproamit dùng đề sàn xuất tơ nilon- 6 :

$\left\{\begin{array}{c} nH _{2} N -\left[ CH _{2}\right]_{ s }- COOH \longrightarrow \\ \varepsilon \text { -a min ocaproic }\end{array}\right.$

Trong số các loại tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan. Số loại tơ thuộc tơ tổng hợp là:

Trong số các loại tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan, số loại tơ thuộc tơ tổng hợp là 3 bao gồm: tơ nitron; tơ nilon-6,6; tơ lapsan.

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là sợi bông và tơ visco

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X