Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 28/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo SGK Giáo dục công dân 12, sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.
Ví dụ: không nhận hối lộ, không sử dụng chất ma túy, không thực hiện hành vi lừa đảo, không lái xe trong tình trạng say rượu…;

Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho nhà nước sử dụng pháp luật là phương tiện quản lí xã hội

Việc làm biểu hiện cho nhà nước sử dụng pháp luật là phương tiện quản lí xã hội là phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.

Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động

Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động đăng kí thử nghiệm vắc-xin.

Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định.

Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là?

Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là sử dụng pháp luật. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm. Ví dụ: Công dân tự do lựa chọn ngành nghề để kinh doanh.

Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

Theo SGK Giáo dục công dân lớp 12: Sử dụng pháp luật là cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm

Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

Theo SGK Giáo dục công dân 12, sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

Trong các hình thức dưới đây, hình thức công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm là sử dụng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X