The talks were meant to break down ... between the two groups.

Xuất bản: 20/05/2021 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
The talks were meant to break down _________ between the two groups.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

The talks were meant to break down barriers between the two groups.
Dịch: Các cuộc đàm phán nhằm phá bỏ rào cản giữa hai nhóm.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X