The biggest fear is that humans might control over robots.

Xuất bản: 20/05/2021 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

The biggest fear is that humans might _________ control over robots.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. lose: đánh mất 
B. take: lấy được
C. keep: giữ
D. gain: có được
▪️ Lose control over sb/sth: đánh mất quyền kiểm soát
=> The biggest fear is that humans might lose control over robots.
Tạm dịch: Nỗi sợ lớn nhất đó là con người có thể bị đánh mất quyển kiểm soát do robot.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X