The children/ spend/ afternoon/ play/ in the garden.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words
The children/ spend/ afternoon/ play/ in the garden.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc spend + thời gian + Ving: dành thời gian làm gì
Dịch: Bọn trẻ dành buổi chiều chơi ở vườn.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X