If/ it/ fine/ tomorrow, we/ go/ the/ dentist.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words
If/ it/ fine/ tomorrow, we/ go/ the/ dentist.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

câu điều kiện loại 1 "If + S + V(s/es), S + will + V"
Dịch: Nếu trời đẹp ngày mai, tôi sẽ đi nha khoa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X