The restaurant/ turn/ out/ be/ surprisingly cheap.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words
The restaurant/ turn/ out/ be/ surprisingly cheap.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

turn out to V: hoá ra lại...
Dịch: Nhà hàng hoá ra lại rẻ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X