Sự xuất hiện liên tiếp của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự xuất hiện liên tiếp của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự xuất hiện liên tiếp của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là mốc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X