For wild animals, there is only one rule for survival: eat or be eaten

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 29 to 33.
For wild animals, there is only one rule for survival: eat or be eaten. To survive in this difficult world, many animals have developed interesting techniques. Some animals make loud noises to scare off their enemies. Others give off a strange and unpleasant smell. The most common way for animals to avoid being seen is to use camouflage to blend in with their environment.
Blending in with the environment allows animals to either hide from animals that would want to eat them or sneak up on animals they would like to eat without being seen. Male birds are brightly coloured in order to attract mates, but female and baby birds usually have dull brown or grey colours. This makes them difficult for their enemies to see. When they stay very still, they blend in with the tree branches around them. It's a very effective protection method.
Interestingly, tigers use their colouration for a different reason. The tiger's orange and black stripes blend in with the grass and shadows of the jungle. This allows them to creep close enough to their prey without being seen. Once the tiger is within striking range, it can leap from the shadows and attack before its prey has time to escape.
Whether it's blending with the environment to eat or to avoid being eaten, camouflage is a great adaptation. The next time you see an animal with interesting colours, ask yourself why the animal is coloured the way it is. It may serve more than making the animal look beautiful.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án đúng là A do đoạn văn mô tả các kỹ thuật khác nhau mà động vật sử dụng để sống sót trong tự nhiên, vì vậy “How Animals Survive” là tiêu đề phù hợp nhất."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án đúng là D do đoạn văn không đề cập đến việc động vật có màu sắc rực rỡ để thu hút bạn tình như một kỹ thuật để sống sót. Nó chỉ đề cập rằng chim đực có màu sắc sặc sỡ để thu hút bạn tình, nhưng đây không phải là một kỹ thuật để sống sót mà chỉ là đặc điểm sinh học."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án là B do “them” đề cập đến các con chim cái và chim non, những con chim này thường có màu nâu hoặc xám để khó bị kẻ thù nhìn thấy."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án đúng là C do “effective” có nghĩa là “hiệu quả”, gần nghĩa nhất với “useful” (hữu ích)."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án đúng là C do theo câu văn “This allows them to creep close enough to their prey without being seen.

Once the tiger is within striking range, it can leap from the shadows and attack before its prey has time to escape” -> hổ cần phải hòa mình vào môi trường để có thể tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện, từ đó trở thành những kẻ săn mồi thành công."

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X