By the time I come back home, I will have finished all my tasks

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 5. ______, I will have finished all my tasks.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

By the time I come back home, I will have finished all my tasks.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X