When we get home, our children are always to see us.

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 1. When we get home, our children are always ______ to see us.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

When we get home, our children are always excited to see us.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X