Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X