Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 23/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới phản ánh đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X