Nhận định nào dưới đây là đúng? Hành vi tự ý bóc, mở thư của người khác

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào dưới đây là đúng? Hành vi tự ý bóc, mở thư của người khác

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X