Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để...

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để...

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X