Nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội dung thuộc:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X