In many families, the most important decisions are.......by many women.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the best answer to each of the following questions.
In many families, the most important decisions are.......by many women.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

In many families, the most important decisions are made by many women.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X