We are a very close- knit family.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 20/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

We are a very close- knit family.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

We are a very close- knit family. (Chúng tôi là gia đình vô cùng gần gũi nhau.)
close- knit: gần gũi
have very close relationship with each other: có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau.
Loại các đáp án khác:

  • need each other: cần lẫn nhau
  • are close to each other: gắn bó nhau
  • are polite to each other: lễ phép với nhau

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X