We can use either verbal or nonverbal forms of communication.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 20/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

We can use either verbal or nonverbal forms of communication.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

We can use either verbal or nonverbal forms of communication.
verbal: bằng lời nói;
using speech: sử dụng lời nói.
=> We can use either using speech or nonverbal forms of communication.
Dịch: Chúng ta có thể sử dụng hình thức giao tiếp bằng lời hoặc không lời.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X