Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X