I/ accept/ that job/ although/ it/ be/ not suitable/ my major.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words
I/ accept/ that job/ although/ it/ be/ not suitable/ my major.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

cấu trúc be suitable with st: phù hợp với cái gì, tương tích với cái gì
Dịch: Tôi sẽ nhận công việc dù nó không phải chuyên môn của tôi.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X