Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá

Xuất bản: 02/10/2020 - Cập nhật: 02/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá 6 liên kết peptit) và este Y tạo từ etanol và axit cacboxylic no đơn chức. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH đun nóng, vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp F gồm các muối (trong đó số mol muối của Gly lớn hớn số mol muối của Ala). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 20 gam O2 thu được sản phẩm cháy gồm H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: BHỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X