Hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương

Xuất bản: 14/06/2023 - Cập nhật: 14/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929) đối với Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929) đối với Việt Nam là tạo cơ sở xã hội để tiếp thu các tư tưởng mới.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X