Địa chỉ IP được biểu diễn tượng trưng bằng:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Địa chỉ IP được biểu diễn tượng trưng bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X