Đặc điểm của mạng dạng Bus :

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm của mạng dạng Bus :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X