Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp sao chép nhãn hiệu độc quyền.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi đưa ra phát minh, sáng chế.

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung Phản ánh ý kiến về xây dựng kinh tế - xã hội

Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền

Quyền sáng tạo của công dân được quy định trong pháp luật, bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học và các .....

Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Theo quy định của pháp luật, việc làm không thể hiện quyền sáng tạo của công dân ở đây là đăng ký mua vé xem nhạc kịch.

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm Kiến nghị với các cơ quan, trường học.

Theo quy định của pháp luật, việc làm nào sau đây không thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Việc làm không thể hiện quyền sáng tạo của công dân là chuyển đổi địa điểm sản xuất.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X