Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu hỏi đuôi thì quá khứ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

She suggested staying the night away from home.
Tạm dịch: Cô ấy đề nghị cùng ở xa nhà một đêm.

Giải thích:
Ta có cấu trúc: suggest V-ing: đề nghị cùng làm gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vế trước có hardly any of N: hầu như chẳng có cái nào, mang nghĩa phủ định nên câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

ask sb for permission to V: xin phép ai làm gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chỗ trống cần một tính từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

So sánh hơn với tính từ dài: be more + adj + than

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu so sánh nhất với tính từ ngắn: the + adj + đuôi est

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

be made of: được làm từ chất liệu gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chỗ trống cần một danh từ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

So sánh nhất với tính từ dài: the + most + adj

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trước năm dùng giới từ "in"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu chia thì hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “ever”

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

be famous for: nổi tiếng về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

be well-known for V-ing: nổi tiếng về việc làm gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

the USA: nước Mỹ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

it’s + adj + to V: thật là như thế nào khi làm gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu chia ở thời hiện tại hoàn thành: have/ has + V3/ V-ed

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu chia ở thì tương lai gần diễn tả sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai với mốc thời gian “soon”

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

millions of + Ns: hàng triệu cái gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

So sánh hơn trong 2 đối tượng: the + adj + đuôi –er

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu bị động ở thì tương lai đơn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu chia thời tương lai đơn vì 2022 là mốc thời gian tương lai.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chỗ trống cần một danh từ

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X