__________ you ever been to Holland?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
__________ you ever been to Holland?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Câu chia ở thời hiện tại hoàn thành: have/ has + V3/ V-ed

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X