She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chỗ trống cần một tính từ

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X