Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X