Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

B sai vì Ion âm là anion, ion dương là cation.
Nhắc lại lý thuyết:
Trong phản ứng hóa học, khi nguyên tử, phân tử thêm hoặc mất bớt electron nó sẽ tạo thành các phần tử mang điện được gọi là ion. Các ion trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất chứa liên kết ion.
Ion mang điện tích dương gọi là ion dương hay cation.
Ion mang điện tích âm gọi là ion âm hay anion.
Ion đơn nguyên tử là ion tạo nên từ 1 nguyên tử .
Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch:

Các ion muốn tồn tại trong cùng dung dịch thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.
Ở đáp án A: 2Fe3++ S2-→ 2Fe2++ S↓ (phản ứng oxi hóa khử) nên các ion này không cùng tồn tại

Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion?

Liên kết ion thường tạo thành giữa một nguyên tử kim loại mạnh (dễ nhường electron tạo ion dương) và một nguyên tử phi kim mạnh (dễ nhận electron để tạo ion âm).
→ Các chất trong dãy đều có liên kết ion là: KBr, MgO, K2O.

Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ?

Liên kết ion thường tạo thành giữa một nguyên tử kim loại mạnh (dễ nhường electron tạo ion dương) và một nguyên tử phi kim mạnh (dễ nhận electron để tạo ion âm).
→ Các chất trong dãy đều có liên kết ion là: CaO, NaCl.

Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa

Liên kết ion có bản chất là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
Giải thích:

  • Theo SGK Hóa học 10 Kết nối tri thức:
Lên kết ion trong phân tử hay tinh thể được tạo thành nhờ lực hút tĩnh điện của các ion mang điện tích trái dấu. Liên kết ion thường tạo thành từ các nguyên tử kim loại điển hình và phi kim điển hình, phân tử thu được là hợp chất ion.

Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các ion muốn tồn tại trong cùng dung dịch thì không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.
Ở đáp án A: Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓ nên các ion này không cùng tồn tại
Ở đáp án B: 3Mg2+ + 2PO43-→ Mg3(PO4)2↓ các ion này phản ứng với nhau tạo chất kết tủa nên các ion này không cùng tồn tại

Liên kết ion được tạo thành giữa

Liên kết ion được tạo thành giữa các nguyên tử nguyên tố phi kim với các nguyên tử nguyên tố kim loại. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Do đó liên kết ion thường tạo thành giữa một nguyên tử kim loại mạnh (dễ nhường electron tạo ion dương) và một nguyên tử phi kim mạnh (dễ nhận electron để tạo ion âm).

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

Hai ion NH4+ và Cl- mang điện tích trái dấu, hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo nên phân tử NH4Cl.

Hợp chất trong phân tử không có liên kết ion là

Hợp chất trong phân tử không có liên kết ion là CH4
Vì CH4 là hợp chất cộng hóa trị.

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X