Trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án phần 6

Bộ đề trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án phần 6 với tổng hợp các câu hỏi đã ra trong các đề thi kết thúc học phần cơ sở dữ liệu.

Câu 1. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
Câu 2. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 3. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
Câu 4. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
Câu 5. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 6. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 7. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 8. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi khảo sát quan hệ gồm các thuộc tính: Mã cáp, tên cáp, giá, mã nước sản xuất,nước sản xuất:
Câu 9. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 10. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất :
Câu 11. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép UNION:
Câu 12. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép giao:
Câu 13. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép trừ:
Câu 14. Câu hỏi truy vấn có thể biểu diễn bằng:
Câu 15. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nối về ngôn ngữ con dữ liệu SQL:
Câu 16. Các phép toán trong tổ hợp SELECT- FROM - WHERE
Câu 17. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi thực hiện truy vấn
Câu 18. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 19. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi thực hiện phép chiếu
Câu 20. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
Câu 21. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất nhận xét khi thực hiện tối ưu hoá câu hỏi.
Câu 22. Quá trình tối ưu hoá các câu hỏi truy vấn dữ liệu là quá trình:
Câu 23. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về an toàn CSDL
Câu 24. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các nguy cơ không an toàn:
Câu 25. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các biện pháp nhận diện người sử dụng:
Câu 26. Khảng định nào sau đây là đúng
Câu 27. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về thu hồi các quyền truy nhập cơ dữ liệu của người sử dụng:
Câu 28. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là. các chiến lược truy nhập CSDL.
Câu 29. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể là hai đối tượng khác nhau về căn bản. Mối quan hệ giữa các thực thể cũng là một loại đặc biệt.
Câu 30. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu
Câu 31. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Người quản trị CSDL bảo đảm việc truy nhập CSDL. Kiểm tra, kiểm soát các quyền truy nhập của........ Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...
Câu 32. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Mô hình kiến trúc CSDL có 3 mức, thể hiện ...
Câu 33. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình ngoài, nhưng biểu diễn toàn bộ thông tin trong CSDL là duy nhất.
Câu 34. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu, dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả... Cấu trúc lưu trữ dữ liệu và các hệ chương trình ứng dụng trên các hệ CSDL độc lập với nhau.
Câu 35. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau:
Câu 36. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiều loại ràng buộc:
Câu 37. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Một mô hình dữ liệu là một hệ thống hình thức toán học, bao gồm các hệ thống các ký hiệu và tập hợp các....trên cơ sở dữ liệu.
Câu 38. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Tổ chức dữ liệu theo mô hình nào là tốt nhất phụ thuộc vào yêu cầu...thông tin của tổ chức quản lý nó.
Câu 39. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong mô hình CSDL phân cấp, dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc cây. Một CSDL phân cấp là tập các cây. Trong mỗi một cây ... và dưới nó là tập các bản ghi phụ thuộc.
Câu 40. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong cấu trúc hình cây, khi sửa đổi một số thông tin trong các bản ghi phụ thuộc thì phải duyệt toàn bộ mô hình, bằng cách dò tìm trong từng xuất hiện. Dẫn đến sự xuất hiện ...
Câu 41. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Mô hình dữ liệu mạng là mô hình thực thể quan hệ, trong đó các mối liên kết hạn chế Không chứa liên kết nhiêu - nhiều.
Câu 42. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong mô hình CSDL mạng, dữ liệu được biểu diễn trong ... bằng các mối nối liên kết (link) tạo thành một đồ thị có hướng.
Câu 43. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: CSDL mạng biểu diễn dữ liệu theo cấu trúc chặt chẽ. Các xuất hiện kiểu bản ghi được:
Câu 44. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Cấu trúc dữ liệu trong mô hình CSDL mạng quá phức tạp vì ... Vì vậy việc thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu mạng thường rất khó khăn.
Câu 45. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Cơ sở dữ liệu quan hệ được biểu diễn ..., các cột là thuôc tính và các hàng là tập n giá trị của thực thể, đối tượng.
Câu 46. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Ngôn ngữ dữ liệu quan hệ là ... thao tác trên các dữ liệu dưới dạng quan hệ. Dữ liệu được biểu diễn một cách duy nhất.
Câu 47. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong CSDL quan hệ, các phép toán lưu trữ là các phép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ. Khi thao tác ... và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.và tính toàn vẹn dữ liệu.
Câu 48. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Cấu trúc dữ liệu trong mô hình CSDL quan hệ đơn giản, thông tin về các thực thể và ràng buộc của các thực thể ... trong các bảng, trong suốt với người sử dụng.
Câu 49. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Tính độc lập dữ liệu trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ cao, thể hiện cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập có thể ... nhưng không thay đổi sơ đồ quan niệm và ngược lại.
Câu 50. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong CSDL quan hệ, các câu hỏi đối xứng, kết quả cũng đối xứng và biểu diễn bằng:

đáp án Trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án phần 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 26C
Câu 2ACâu 27A
Câu 3CCâu 28C
Câu 4DCâu 29D
Câu 5BCâu 30B
Câu 6CCâu 31D
Câu 7ACâu 32D
Câu 8DCâu 33A
Câu 9DCâu 34B
Câu 10BCâu 35C
Câu 11CCâu 36D
Câu 12DCâu 37C
Câu 13DCâu 38D
Câu 14BCâu 39A
Câu 15ACâu 40C
Câu 16ACâu 41C
Câu 17ACâu 42B
Câu 18CCâu 43A
Câu 19BCâu 44C
Câu 20ACâu 45C
Câu 21BCâu 46C
Câu 22BCâu 47A
Câu 23CCâu 48A
Câu 24ACâu 49B
Câu 25BCâu 50D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X