Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 22 gồm các câu hỏi về khái quát về Clo và nhóm halogen giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Hóa học.

Câu 1. Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :
Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
Câu 3. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là
Câu 4. Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là
Câu 5. Cho 29,2 gam HCl tác dụng hết với KMnO4, thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là
Câu 6. Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là
Câu 7. Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là
Câu 8. Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc (dư), đun nóng. Cho toàn bộ khí clo thu được tác dụng hết với một kim loại M có hóa trị 2 thì thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là
Câu 9. Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion $Cl-$ là :
Câu 10. Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là
Câu 11. Hòa tan khí $Cl_2$ vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất tan gồm
Câu 12. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây ?
Câu 13. Trong các halogen, clo là nguyên tố
Câu 14. Thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 0,05 mol khí clo ở điều kiện thường là: (Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
Câu 15. Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2BCâu 10B
Câu 3DCâu 11B
Câu 4ACâu 12B
Câu 5CCâu 13C
Câu 6ACâu 14A
Câu 7CCâu 15C
Câu 8A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X