Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 10: Cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 10 gồm các câu hỏi về biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là:
Câu 2. Đất mặn phân bố nhiều ở?
Câu 3. Đất mặn có đặc điểm:
Câu 4. Đất mặn có thành phần cơ giới nặng, có tỉ lệ sét:
Câu 5. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần làm gì?
Câu 6. Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn:
Câu 7. Đất mặn áp suất thẩm thấu dung dịch cao vì chứa nhiều:
Câu 8. Bón vôi cho đất mặn có tác dụng:
Câu 9. Đất mặn chứa nhiều ion Na+ sử dụng biện pháp nào là quan trọng nhất:
Câu 10. Ở Việt Nam, đất mặn được hình thành ở ........... và cây trồng phát thích hợp trên đất mặn là ..........
Câu 11. Nguyên nhân hình thành đất phèn là gì?
Câu 12. Tầng sinh phèn là tầng đất có chứa nhiều:
Câu 13. Quá trình hình thành S → FeS2 → H2SO4 của đất phèn cần chú ý đến điều kiện:
Câu 14. Đất phèn có thành phần cơ giới nặng, đất rất chua và có:
Câu 15. Bón vôi cho đất phèn có tác dụng:
Câu 16. Biện pháp cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, tháo nước thường xuyên thường sử dụng để cải tạo loại đất nào?
Câu 17. Ở Việt Nam, đất phèn phân bố chủ yếu ở...........và cây trồng phát triển mạnh trên đất phèn là..........
Câu 18. Đi làm ruộng về móng chân bị vàng. Theo em đất này thuộc loại đất nào?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 10: Cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 10 A
Câu 2 D Câu 11 A
Câu 3 A Câu 12 A
Câu 4 C Câu 13 A
Câu 5 D Câu 14 B
Câu 6 A Câu 15 C
Câu 7 D Câu 16 A
Câu 8 D Câu 17 A
Câu 9 D Câu 18 B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X