Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53 gồm các câu hỏi về xác định kế hoạch kinh doanh giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:
Câu 2. Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản nào?
Câu 3. Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu:
Câu 4. Yếu tố nào không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?
Câu 5. Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào mấy yếu tố?
Câu 6. Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm:
Câu 7. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm mấy kế hoạch?
Câu 8. Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định:
Câu 9. Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm nào?
Câu 10. Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp được thể hiện ở đặc điểm nào?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X