Đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử 2023 Sở Nam Định lần 2

Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử 2023 Sở Nam Định lần 2 dành cho các em học sinh 12 rèn kĩ năng làm đề trước kì thi chính thức đang tới gần.

Câu 1. Sự kiện nào sau đây được xem là khởi đầu của cuộc Chiến tranh lạnh?
Câu 2. Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế
Câu 3. Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), nhân dân Việt Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung kì thực hiện khẩu hiệu
Câu 4. Tháng 6-1947, Mĩ đề ra Kế hoạch Mácsan giúp phục hồi nền kinh tế ở khu vực nào sau đây?
Câu 5. Ở Việt Nam, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương tập hợp quần chúng đấu tranh trong phong trào nào sau đây?
Câu 6. Ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973?
Câu 8. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào dưới đây?
Câu 9. Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm nào sau đây?
Câu 10. Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?
Câu 11. Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp tháng 11 - 1993 đã chính thức xóa bỏ
Câu 12. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava?
Câu 13. Sau khi giành độc lập, quốc gia nào sau đây thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực?
Câu 14. Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi
Câu 15. Năm 1949, sản lượng nông nghiệp của nước nào bằng hai lần tổng sản lượng nông nghiệp của các nước Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại?
Câu 16. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?
Câu 17. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh
Câu 18. Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) thông qua?
Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?
Câu 20. Nội dung nào sau đây là hệ quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đối với Việt Nam?
Câu 21. Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ở Việt Nam là về
Câu 22. Chiến thắng Vạn Tường (1965) của quân dân miền Nam Việt Nam mở đầu cao trào đấu tranh nào sau đây?
Câu 23. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam buộc Mĩ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lược nào sau đây?
Câu 24. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là
Câu 25. Với chiến thắng Ấp Bắc (1-1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ?
Câu 26. Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp (12 -1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản phản ánh điều gì?
Câu 27. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là
Câu 28. Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm
Câu 29. Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp
Câu 30. Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?
Câu 31. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang
Câu 32. Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V. I. Lênin đề ra trong
Câu 33. Bài học kinh nghiệm về giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của Đảng cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
Câu 34. Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là
Câu 35. Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng trong giai đoạn 1945- 1946 là
Câu 36. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930?
Câu 37. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về?
Câu 38. Phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 đều khẳng định thực tiễn
Câu 39. Nội dung nào dưới đây thể hiện điểm mới của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào cách mạng đầu thế kỉ XX?
Câu 40. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có tác dụng nào sau đây?

đáp án Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử 2023 Sở Nam Định lần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2CCâu 22C
Câu 3DCâu 23C
Câu 4CCâu 24A
Câu 5BCâu 25B
Câu 6CCâu 26C
Câu 7CCâu 27C
Câu 8CCâu 28D
Câu 9DCâu 29C
Câu 10ACâu 30D
Câu 11ACâu 31B
Câu 12CCâu 32C
Câu 13BCâu 33A
Câu 14DCâu 34C
Câu 15BCâu 35A
Câu 16DCâu 36B
Câu 17BCâu 37A
Câu 18ACâu 38B
Câu 19DCâu 39C
Câu 20DCâu 40A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X