Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 6

Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 6 với những câu hỏi về hệ điều hành Linux giúp các em ôn luyện kiến thức.

Câu 1. Lệnh whereis là hữu ích trong việc tìm kiếm vị trí của một lệnh cũng như trang liên quan . Những bất lợi của việc sử dụng nó là gì?
Câu 2. Điều nào sau đây không thể được thực hiện với lệnh cat?
Câu 3. Những gì bạn phải chạy lệnh để cập nhật cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi lệnh whatis?
Câu 4. Điều nào sau đây sẽ cải thiện khả năng của bạn để cung cấp hỗ trợ cho người sử dụng?
Câu 5. Một khách hàng cần một máy chủ Linux để hoạt động như một máy chủ Microsoft Windows NT. Điều gì sau đây phải được cài đặt cho máy chủ này?
Câu 6. Tập tin /etc/password chứa thông tin gì của users hệ thống
Câu 7. Kiến trúc Kernel Linux là:
Câu 8. Run level nào là shutdown và halt hệ thống
Câu 9. Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong Linux:
Câu 10. Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng làm lệnh nào:
Câu 11. Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir?
Câu 12. Những username nào sau đây không đúng?
Câu 13. Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng. Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions. Các partition trên máy của bạn có tên là gì:
Câu 14. Để khóa tài khoản user ta dùng lệnh:
Câu 15. Tập tin nào chứa những thông tin cấu hình chính cho BIND(DNS)?
Câu 16. Lệnh gì được sử dụng để loại bỏ một gói RMP từ Linux?
Câu 17. Linux dựa trên nền tảng của hệ điều hành…
Câu 18. Dấu đợi lệnh…. cho người dùng không phải là quản trị
Câu 19. Lệnh nào sau đây dùng để chuyển sang người dùng khác
Câu 20. Mỗi thiết bị trong Linux là một tập tin lưu trong thư mục…
Câu 21. Quota được dùng để…
Câu 22. Khi áp dụng Quota cho thư mục nào thì thư mục đó phải là một …
Câu 23. Phương thức tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng được gọi là…
Câu 24. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải thực hiện theo lệnh nào sau đây:
Câu 25. Dấu đợi lệnh… cho người dùng quản trị
Câu 26. Trong môi trường Linux, tập tin ... ghi nhận tất cả giao dịch giữa Web Server và Web client.
Câu 27. Apache hỗ trợ cấu hình VirtualHost để tạo Webhosting dựa vào những thông số nào?
Câu 28. ... là máy chủ Mail giữ vai trò trung gian để chuyển mail giữa các vị trí không kết nối trực tiếp được với nhau, nó phân giải địa chỉ người nhận để chuyển giữa các mail server hoặc chuyển đến mail gateway.
Câu 29. Trong môi trường Linux, lệnh ... dùng để tạo swap directory cho Squid proxy
Câu 30. ... là lệnh cho phép lưu trữ các luật (rules) trên Firewall vào file cấu hình /etc/sysconfig/iptables.
Câu 31. Trong môi trường Linux, tùy chọn ... của lệnh shutdown cho phép bỏ qua fsck khi khởi động lại hệ thống
Câu 32. Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?
Câu 33. Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng lệnh ... để xem hạn ngạch đĩa đã cấp cho nhóm group1.
Câu 34. Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng tùy chọn ... của lệnh edquota để cho phép chỉnh sửa quota của group
Câu 35. Trong hệ thống Linux, Anh/Chị có thể dùng tiện ích ... để thực hiện cơ chế kết nối máy tính từ xa an toàn và hiệu quả nhất.
Câu 36. Cú pháp của lệnh ifconfig nào sau đây giúp Anh/Chị thay đổi địa chỉ IP của máy chủ Linux?
Câu 37. Trên Linux, tập tin ... là tập tin cấu hình của dịch vụ SAMBA.
Câu 38. Lệnh ... để kiểm tra lỗi về cú pháp trong tập tin cấu hình smb.conf của dịch vụ SAMBA
Câu 39. Trong môi trường Linux, lệnh ... để liệt kê tất cả những tiến trình đang hoạt động trong hệ thống
Câu 40. Anh/Chị hãy chọn phát biểu đúng nhất về chương trình lập lịch trong Linux.
Câu 41. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 42. Khi khởi động dịch vụ DNS, để xem thông tin cấu hình có bị lỗi hay không Anh/Chị dùng lệnh gì?
Câu 43. Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:
Câu 44. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
Câu 45. Trong Linux, DNS server được phân ra bao nhiêu loại.
Câu 46. Trong HĐH Linux, để người dùng có thể nhận và gửi mail, Anh/Chị phải cấu hình những dịch vụ nào?
Câu 47. Lệnh dùng liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là ‘?’
Câu 48. Lệnh nào dùng để xoá toàn bộ thư mục ‘/dir’ ?
Câu 49. Để xem thông tin về trạng thái các thư mục đang được share, ta dùng lệnh?
Câu 50. Lệnh _________ trong chương trình soạn thảo vi cho phép copy nội dung của dòng tại vị trí con trỏ.

đáp án Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 26B
Câu 2CCâu 27D
Câu 3ACâu 28B
Câu 4BCâu 29B
Câu 5CCâu 30A
Câu 6CCâu 31D
Câu 7DCâu 32A
Câu 8BCâu 33B
Câu 9ACâu 34B
Câu 10DCâu 35B
Câu 11BCâu 36A
Câu 12ACâu 37B
Câu 13BCâu 38B
Câu 14CCâu 39C
Câu 15BCâu 40B
Câu 16DCâu 41A
Câu 17CCâu 42B
Câu 18BCâu 43B
Câu 19CCâu 44C
Câu 20DCâu 45B
Câu 21BCâu 46D
Câu 22ACâu 47B
Câu 23ACâu 48B
Câu 24BCâu 49D
Câu 25ACâu 50B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X