Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 10 (có đáp án)

Bộ đề số 10 luyện thi thử THPT môn Hóa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 1. Chất ít tan trong nước là

A. $NaCl$

B. $NH _{3}$

C. $CO _{2}$

D. HC1

Câu 3. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

A. $C _{17} H _{31} COOH$ và $C _{17} H _{33} COOH$.

B. $C _{15} H _{31} COOH$ và $C _{17} H _{35} COOH$.

C. $C _{17} H _{33} COOH$ và $C _{17} H _{35} COOH$.

D. $C _{17} H _{33} COOH$ và $C _{13} H _{31} COOH$

Câu 7. Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối là natri phenolat và natri propionat. X có công thức là

A. $C _{6} H _{5} OOCCH _{3}$

B. $C _{6} H _{5} COOCH _{2} CH _{3}$

C. $CH _{3} CH _{2} COOC _{6} H _{5}$

D. $CH _{3} COOC _{6} H _{5}$

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

B. Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tác dụng được với $Cu ( OH )_{2}$ cho hợp chất màu tím.

C. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

D. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Câu 12. Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. $H _{2} NCH _{2} COOH$

B. $CH _{2}= CH - COOH$

C. $CH _{3} COOH$

D. $C _{2} H _{5} OH$

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng.

B. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β – amino axit.

C. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.

D. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

Câu 21. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

A. $HCOOC _{2} H _{5}$

B. $C _{2} H _{5} COOC _{2} H _{5}$

C. $C _{2} H _{5} COOCH _{3}$

D. $CH _{3} COOCH _{3}$

Câu 24. Tên thay thế của hợp chất có công thức $CH _{3} CHO$ là

A. Etanal

B. Đimetyl xeton

C. Anđehit axetic

D. Etanol

Câu 30. Ở điều kiện thường chất béo tồn tại ở dạng:

A. lỏng hoặc rắn.

B. lỏng hoặc khí.

C. lỏng.

D. rắn.

Câu 41. Hiđrocacbon A là đồng đẳng của axetilen, A là hợp chất nào dưới đây?

A. $C _{3} H _{6}$

B. $C _{4} H _{6}$

C. $C _{5} H _{7}$

D. $C _{6} H _{8}$

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 10 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 22A
Câu 2ACâu 23A
Câu 3CCâu 24A
Câu 4BCâu 25D
Câu 5ACâu 26A
Câu 6BCâu 27C
Câu 7CCâu 28B
Câu 8CCâu 29A
Câu 9ACâu 30A
Câu 10CCâu 31D
Câu 11CCâu 32B
Câu 12ACâu 33D
Câu 13DCâu 34A
Câu 14BCâu 35B
Câu 15CCâu 36D
Câu 16CCâu 37D
Câu 17DCâu 38C
Câu 18ACâu 39C
Câu 19CCâu 40A
Câu 20BCâu 41B
Câu 21B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X