Đáp án sử thi thử 2023 chuyên Nguyễn Trãi lần 3

Đáp án sử thi thử 2023 chuyên Nguyễn, Hải Dương lần 3 dành cho các em học sinh 12 tham khảo và luyện thi thử tốt nghiệp môn sử thật tốt.

Câu 1. Sự kiện nào sau đây tác động đến công cuộc đổi mới của Việt Nam năm 1986?
Câu 2. Trong những năm 1927-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?
Câu 3. Hội nghị Muy-ních (29-9-1938) đã thể hiện rõ nét chính sách nào của các nước Anh, Pháp?
Câu 4. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ 20, Liên Xô đã đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào sau đây?
Câu 5. Sự kiện nào dưới đây được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 6. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?
Câu 7. Năm 1972, Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) được kí kết giữa những quốc gia nào sau đây?
Câu 8. Năm 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) trong bối cảnh
Câu 9. Trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi đến Hội nghị Vécxai (1919), Nguyễn Ái Quốc đòi chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận
Câu 10. Sau Hiệp định Pari về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973), chính phủ Mĩ vẫn tiếp tục
Câu 11. Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965), nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây?
Câu 12. Trong giai đoạn 1965-1973, thắng lợi nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam theo hướng có lợi cho cách mạng?
Câu 13. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, để vươn lên trở thành một cường quốc chính trị, Nhật Bản đã thực hiện chính sách nào sau đây?
Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), để tăng ngân sách Đông Dương, thực dân Pháp đã
Câu 15. Năm 1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ ở Mĩ Latinh nhằm
Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 17. Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân với chủ trương
Câu 18. Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là quá trình
Câu 19. Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ở Việt Nam (cuối thế kỉ XIX) đặt dưới sự lãnh đạo chủ yếu của lực lượng nào sau đây?
Câu 20. Trong giai đoạn 1939-1945, nhân dân Việt Nam đã tiến hành phong trào
Câu 21. Một trong những thủ đoạn của Mĩ khi thực hiện chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam là
Câu 22. Năm 1999, quốc gia nào sau đây gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 23. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, quân đội Liên Xô chiếm đóng
Câu 24. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với kẻ thù nào dưới đây ở Nam vĩ tuyến 16?
Câu 25. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hoàn cảnh bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
Câu 26. Đến đầu thập niên 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào trở thành cường quốc công nghiệp thứ ba trong thế giới tư bản?
Câu 27. Trong phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam (1959-1960), quần chúng nhân dân đã nổi dậy giải tán chính quyền địch và thành lập
Câu 28. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp là chỉ thị của Đảng Cộng sản Đông Dương trong chiến dịch nào sau đây?
Câu 29. Hai khẩu hiệu Đả đảo chủ nghĩa đế quốc và Đả đảo phong kiến xuất hiện trong phong trào cách mạng nào sau đây của nhân dân Việt Nam?
Câu 30. Năm 1953, ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm
Câu 31. Cuộc đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu năm 1946 đã
Câu 32. Cách mạng tháng Tám năm 1945 và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thời kì 1945-1975 của nhân dân Việt Nam đều
Câu 33. Sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 thể hiện ở việc
Câu 34. Điểm mới của nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) so với Cương lĩnh chính trị (tháng 2-1930) thể hiện ở nội dung nào sau đây?
Câu 35. Thực tiễn phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925 ở Việt Nam cho thấy
Câu 36. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) của nhân dân Việt Nam đều
Câu 37. Yếu tố nào sau đây quyết định bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào yêu nước trước đó ở Việt Nam?
Câu 38. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nhân dân Việt Nam thực hiện phương châm “trường kì kháng chiến” xuất phát từ lí do chủ yếu nào sau đây?
Câu 39. Nội dung nào phản ánh đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong năm 1930?
Câu 40. Sau hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (cuối XIX – đầu XX), Việt Nam không trở thành một nước tư bản vì lí do nào dưới đây?

đáp án Đáp án sử thi thử 2023 chuyên Nguyễn Trãi lần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21B
Câu 2BCâu 22D
Câu 3CCâu 23D
Câu 4DCâu 24C
Câu 5ACâu 25C
Câu 6CCâu 26D
Câu 7CCâu 27D
Câu 8BCâu 28D
Câu 9DCâu 29D
Câu 10DCâu 30A
Câu 11BCâu 31A
Câu 12CCâu 32B
Câu 13CCâu 33A
Câu 14ACâu 34D
Câu 15DCâu 35A
Câu 16ACâu 36A
Câu 17DCâu 37C
Câu 18DCâu 38D
Câu 19CCâu 39C
Câu 20BCâu 40C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X