Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 2 (có đáp án)

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử Đảng phần 2 bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có đáp án giúp bạn ôn tập.

Câu 1. Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
Câu 2. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?
Câu 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?
Câu 4. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:
Câu 5. Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?
Câu 6. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?
Câu 7. Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?
Câu 8. Vào thời điểm nào Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bản Báo cáo về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 9. Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
Câu 10. Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là:
Câu 11. Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?
Câu 12. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?
Câu 13. Cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?
Câu 14. Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?
Câu 15. Chính quyền Xô viết ở một số vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh được thành lập trong khoảng thời gian nào?
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?
Câu 17. Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?
Câu 18. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì?
Câu 19. Hội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 đã cử ra bao nhiêu uỷ viên?
Câu 20. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
Câu 21. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?
Câu 22. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?
Câu 23. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?
Câu 24. Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
Câu 25. Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào?
Câu 26. Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất"
Câu 27. Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
Câu 28. Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939
Câu 29. Phong trào Đông Dương Đại hội sôi nổi nhất năm nào?
Câu 30. Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 2 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16D
Câu 2BCâu 17B
Câu 3DCâu 18D
Câu 4DCâu 19C
Câu 5BCâu 20C
Câu 6ACâu 21A
Câu 7DCâu 22B
Câu 8CCâu 23D
Câu 9ACâu 24B
Câu 10BCâu 25D
Câu 11CCâu 26B
Câu 12ACâu 27B
Câu 13BCâu 28D
Câu 14CCâu 29A
Câu 15BCâu 30D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X