Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 6 (có đáp án)

Bộ đề Trắc nghiệm Lịch sử Đảng phần 6 bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có đáp án đi kèm giúp bạn so sánh, đối chiếu.

Câu 1. Ngày 15-10-1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra:
Câu 2. Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947:
Câu 3. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam
Câu 4. Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị:
Câu 5. Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?
Câu 6. Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?
Câu 7. Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới:
Câu 8. Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là:
Câu 9. Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?
Câu 10. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" được nêu ra khi nào?
Câu 11. Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc:
Câu 12. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?
Câu 13. Tháng 3-1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành:
Câu 14. Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước khác vào thời điểm nào?
Câu 15. Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6-1950, lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là:
Câu 16. Ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu - Đông đối với cách mạng Việt Nam:
Câu 17. Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?
Câu 18. Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai:
Câu 19. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành:
Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là:
Câu 21. Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:
Câu 22. Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam:
Câu 23. Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam:
Câu 24. Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam:
Câu 25. Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II:
Câu 26. Các giai đoạn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam được Đảng xác định trong Cương lĩnh thứ ba (1951):
Câu 27. Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của:
Câu 28. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là:
Câu 29. Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam?
Câu 30. "Hôm nay buổi sáng tháng ba

Mừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời"

Hai câu thơ trên nói đến sự kiện gì?

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 6 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 16D
Câu 2DCâu 17B
Câu 3DCâu 18C
Câu 4BCâu 19D
Câu 5BCâu 20B
Câu 6BCâu 21A
Câu 7DCâu 22C
Câu 8DCâu 23D
Câu 9CCâu 24A
Câu 10BCâu 25C
Câu 11ACâu 26D
Câu 12ACâu 27D
Câu 13DCâu 28C
Câu 14CCâu 29C
Câu 15CCâu 30B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X